ارسال به دوستان
کد خبر : 58384
تاریخ انتشار : 10 شهریور 1393 15:12

فراخوان پنجمین همایش ملی ادبیات كودك و نوجوان

فراخوان پنجمین همایش ملی ادبیات كودك و نوجوان و سومین جشنواره ی پژوهش (جشنواره ی رساله ها و پایان نامه های برتر) در قلمرو ادبیات كودك و نوجوان منتشر شد.

این همایش را مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ برگزار می کند.

محورهای پیشنهادی همایش ادبیات كودك:

۱. زیباییشناسی رمان نوجوان

 • بینامتنیت در رمان نوجوان
 • روایت و روایت شناسی در رمان نوجوان
 • همانندی ها و ناهمانندی های رمان نوجوان و رمان بزرگسال
 • همانندی ها و ناهمانندی های رمان نوجوان با مخاطب نهفته ی دختر و مخاطب نهفته ی پسر

۲. رمان نوجوان و بازنمایی مسأله های روانشناسیک و تربیتی در آن:

 • استقلال و هویت نوجوانان
 • درونمایه های آشكار، نهان و تهی در رمان نوجوان ایران
 • رمان نوجوان و پرورش احساس دینی و اخلاقی
 • عشق در رمان نوجوان ایران و جهان  
 • بدن، جنسیت و ایدئولوژی در رمان نوجوان
 • تصویری كه نویسندگان رمان از نوجوان ارائه می دهند
 • سیمای خانواده (تصویر ارائه شده از رابطه ی عضـوهای خـانواده بـا یكـدیگر و بـا نوجـوان) در رمـان نوجوان
 • گروه همسالان و شیوه ی بازتاب مسأله های مربوط به آن ها در رمان نوجوان
 • رمان نوجوان و پرورش اندیشه ی فلسفی، انتقادی، خلاق، منطقی و حل مسأله در نسل جوان
 • خشونت و گونه های خشونت (فیزیكی، نمادین و جز این) در رمان نوجوان (در خانواده و در   محیط های آموزشی)
 • تهدید، قلدری همكلاسی ها یا همسالان در رمان نوجوان
 • وضعیت داستان و رمان نوجوان در كتاب های درسی

۳. رمان نوجوان و فلسفه

 • رابطه ی رمان نوجـوان و فلسـفه: فلسـفه در مقـام محتـوای رمـان نوجـوان، فلسـفه در مقـام معرفـت
 • بررسی كننده ی این رمان، مقایسه ی فلسفه و جهان بینی رمان نوجوان و فلسفه و جهان بینی مخاطبان آن ها

۴. رمان دینی نوجوان، رمان نوجوان و دفاع مقدس

۵. بررسی فرهنگی و جامعه شناسیك رمان نوجوان

 • جایگاه ارزش های فرهنگی و اجتماعی در رمان نوجوان و شیوه ی پرداخت آن ها
 • برخورد سنت و مدرنیته و تفاوت نسل ها
 • مطالعات فرهنگی و رمان نوجوان
 • جایگاه فناوری جدید و پیشرفت های روز در رمان نوجوان؛ رمان نوجوان و دنیای مجازی
 • بازتاب ویژگی های اقلیمی و تفاوت های بومی در رمان نوجوان
 • اقلیت های دینی، مهاجران، قوم های گوناگون در رمان نوجوان ایران
 • دیگرانگی در رمان نوجوان ایران (به حاشیه رانده ها): بچه های كار، نوجوانان آزاردیـده، نوجوانـان معتـاد، نوجوانان طلاق، بیخانمان ها، بزهكاران، ناسازگارها، بیماران روانی در رمان نوجوان

۶. رمان نوجوان و گونه های ادبی: پنداره (فانتزی)، رمان ترسناك، رمان جانوران، رمان مدرسه، داستان پلیسی و جنایی، رمان علمی تخیلی، رمان گرافیك، فرا رمان، رمان تاریخی، استوره ای و دیگر گونه ها
 ۷. رمان نوجوان و ترجمه

۸. سیر رمان نوجوان در ایران

۹. رمان نوجوان در بازار كتاب: بررسی ویژگی های رمان های پرفروش، مشكل های مربوط به نشر رمان نوجوان، نقش تبلیغ در استقبال مخاطب

۱۰. آسیب شناسی رمان نوجوان:

 • محدودیت ها و مانع های پیش روی نویسنده در انتخاب سوژه (موضوع) و نگارش رمـان نوجـوان، ممیـزی در رمان نوجوان
 • كلیشه های رمان نوجوان و پیامدهای آن در بافت رمان ها (جنـگ، مهـاجرت جنـگزده هـا، انقـلاب، فقـر، بچه های كار، كلیشه های جنسیتی، قومی، فرهنگی، كلیشه در شكل و ساختار رمان)
 • آسیب شناسی نقد و نظریه در رمان نوجوان

۱۱. هنر در رمـان نوجـوان: طراحـی و تصـویرگری روی جلـد رمـان نوجـوان، تصـویرهای رمان هـای تصویردار

۱۲. رمان نوجوان در آیینه ی نظریه های نقد (با تأكید بر رویكردهای نو)

۱۳. رمان نوجوان و رسانه های دیگر: تئاتر، سینما، انیمیشن، روزنامه ها، مجله های ترویجـی، مجلـه هـای علمی پژوهشی، رادیو و تلویزیون

چند توضیح:
۱. مقاله هایی كه به رمان های خارجی می پردازند به شرطی بررسی می شوند كه تطبیقی باشند و نمونه ی ایرانی نیز در بررسی خود داشته باشند.
۲. همچون همایش های پیشین دو نشست علمی و یك كارگاه تخصصی نیز همزمان با برگزاری همایش برگزارخواهد شد. موضوع یكی از نشست ها بررسی اثرهای یكی از نویسندگان برجسته ی رمان نوجوان كشور و موضوع نشست دیگر بررسی اثرهای یكی از تصویرگران برجسته ی كتاب كودك است.
۳. چكیده ها حداكثر در ۴۰۰ واژه، دربردارنده ی هدف، ضرورت، پرسش ها (فرضیه ها، در صورت
كمی بودن تحقیق)، روش و اشاره ای كوتاه به پیشینه باشد. در پایانِ چكیده، كلید واژگان (حداكثر پنج ۵ واژه)، و در عنوان وابستگی نویسنده (نویسندگان) مقاله و نشانی الكترونیك نویسنده ی اصلی آورده شود. خواهشمند است رزومه ی كوتاه محققان (حداكثر یك صفحه) نیز پیوست چكیده باشد.
۵. زمانبندی فرستادن چكیده و اصل مقاله ها
 آخرین زمان برای فرستادن چكیده ی مقاله ها: ۹۳/۸/۳۰
 زمان دریافت پاسخ هیأت علمی همایش در مورد چكیده ها: ۹۳/۹/۳۰
 آخرین زمان برای فرستادن اصل مقاله ها: ۹۳/۱۱/۱۵
 اعلام نظر نهایی هیأت علمی همایش: ۹۳/۱۲/۳۰
۶.همه ی چكیده های پذیرفته شده در مجموعه ی چكیده ی مقاله های همایش به چاپ می رسند.
مقاله های دریافت شده پس از داوری به چهار گروه بخش می شوند:

 • مقاله هایی كه در همایش ارائه می شوند و برای چاپ در مجله ی مطالعات ادبیات كودك داوری می شوند
 • مقاله هایی كه در همایش ارائه می شوند و در مجموعه مقاله های همایش چاپ می شوند
 • مقاله هایی كه پوستر می شوند
 • مقاله هایی كه پذیرفته نمی شوند

آگاهی های مربوط به سومین جشنواره ی پژوهش
همه ی رساله های دكتری و پایان نامه های ارشد در قلمرو ادبیات كودك كه در سال های ۱۳۸۴ تا پایان دی ماه ۱۳۹۳ منتشر یا دفاع شده باشند و در جشنواره های پیشین مركز شركت نكرده باشند، می توانند خود را نامزد دریافت عنوان بهترین رساله یا پایان نامه كنند. داوطلبان باید ۲ نسخه از رساله یا پایان نامه ی خود را تا تاریخ ۹۳/۱۱/۱۵ به دبیرخانه ی جشنواره بفرستند. موضوع رساله ها و پایان نامه ها باید مربوط به ادبیات
 كودك ایران یا مقایسه ی ادبیات كودك ایران با كشورهای دیگر (پژوهش های تطبیقی) باشد. همچنین شركت همزمانِ رساله و پایان نامه در جشنواره ی پژوهش و ارائه ی مقاله ی برآمده از آن ها در همایش امكانپذیر است.
تماس با دفتر همایش و جشنواره
نشانی الكترونیك همایش
 koodak@rose.shirazu.ac.ir6
نشانی الكترونیك جشنواره
 succls@shirazu.ac.ir
نشانی پستی دبیرخانه ی همایش و جشنواره
شیراز، صندوق پستی۷۱۳۴۵- ۱۸۴۸، مركز مطالعات ادبیات كودك دانشگاه شیراز، دبیرخانه ی همایش و جشنواره ی رساله ها و پایان نامه های برتر
آگاهی های بعدی درباره ی سخنرانان كلیدی، موضوع دقیق نشست ها، عنوان كارگاه (ها)، برنامه ی دقیق همایش و جشنواره ی پژوهش در منزلگاه مركز مطالعات ادبیات كودك دانشگاه شیراز، صفحه ی همایش ها در دسترس قرارخواهد گرفت.
 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :